Thành lập công ty có cần bằng cấp không

Rate this post

Thành lập công ty có cần bằng cấp không? Trước lúc mở doanh nghiệp có phổ biến người thắc mắc là khi thành lập đơn vị với cần bằng cấp không? với cần chứng chỉ hành nghề? sở hữu cần chuẩn đủ số vốn ban đầu? ko phải người nào cũng có bằng cấp/chứng chỉ hay có đủ số vốn ban sơ để có mặt trên thị trường công ty. bởi thế cần Nhận định và đáp ứng các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ, mức vốn cũng là nhân tố quan trọng trong giai đoạn xây dựng thương hiệu và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty có cần bằng cấp không

Thành lập công ty với cần bằng cấp/chứng chỉ không?

Thành lập công sở hữu cần bằng cấp không? ==> Nó sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực mà bạn kinh doanh. có lĩnh vực cần bằng cấp/chứng chỉ và có các lĩnh vực không cần. ngành nghề cần bằng cấp/chứng chỉ hành nghề thuộc đội ngũ ngành nghề buôn bán với điều kiện.

– Có 2 nhóm ngành nghề kinh doanh đó là: Nhóm ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện và Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ nhất: hàng ngũ lĩnh vực kinh doanh ko cần điều kiện thì đơn vị đăng ký hoạt động kinh doanh thường nhật và cứ thế hoạt động.

Thứ hai: đội ngũ ngành buôn bán có điều kiện bao gồm:

+ nhóm ngành nghề kinh doanh cần điều kiện về bằng cấp/chứng chỉ

+ nhóm ngành nghề cần điều kiện về vốn pháp định

+ lực lượng ngành đề xuất điều kiện khác

Ví dụ: ngành nghề buôn bán nhà sản xuất bảo kê buộc phải Giám Đốc phải phải chăng nghiệp đại học các chuyên lĩnh vực Luật, Kinh tế. ngành nghề kế toán, kiểm toán đề nghị Giám Đốc phải có chứng chỉ kế toán, kiểm toán..v..v.

Dưới đây là các ngành buôn bán đề xuất bằng cấp/chứng chỉ hành nghề:

I. Nhóm ngành thuộc lĩnh vực xây dựng yêu cầu chứng chỉ hành nghề

1.1 Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Điều kiện của công ty, tư nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. đơn vị, tư nhân buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản phải ra đời đơn vị và phải sở hữu ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. cá nhân mang quyền buôn bán nhà cung cấp môi giới bất động sản độc lập nhưng phải sở hữu chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. công ty, tư nhân kinh doanh nhà sản xuất môi giới bất động sản không được song song vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một thương lượng buôn bán bất động sản

1.2 Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

1. đơn vị, cá nhân kinh doanh nhà cung cấp đại lý phân phối bất động sản phải có mặt trên thị trường tổ chức.

2. đơn vị kinh doanh nhà sản xuất sàn giao dịch bất động sản phải với chí ít 02 người với chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải với chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3.Sàn giao dịch bất động sản phải sở hữu quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở, công nghệ đáp ứng bắt buộc hoạt động.

– ngành nghề buôn bán mang điều kiện ở đây bao gồm: lĩnh vực yêu cầu vốn pháp định ký quỹ, ngành yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ngành bắt buộc về bằng rẻ nghiệp đại học..v..v..

– Căn cứ vào từng ngành sở hữu điều kiện, doanh nghiệp ACC VIỆT NAM sẽ giải đáp cho các bạn về việc chứng minh mình đủ khả năng để phục vụ điều kiện theo quy định của từng ngành nghề riêng biệt.

 

1.3 Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

1.3.1 Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, dò hỏi xây dựng, thiết kế xây dựng Công trình, giám sát dò la xây dựng, giám sát thi công xây dựng Dự án, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– với đăng ký hoạt động các ngành thích hợp sở hữu nội dung hành nghề.

– mang chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp mang công việc thực hành.

1.3.2.Chứng chỉ hành nghề dò xét xây dựng

Các ngành cấp chứng chỉ hành nghề dò la xây dựng gồm:

+ khảo sát địa hình

+ dò la địa chất, địa chất thủy văn công trình

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng thích hợp sở hữu chiếc hình thăm dò được quy định tại Điều 73 của Luật xây dựng năm 2014 như sau:

+ Hạng I: Đã khiến cho chủ nhiệm thăm dò xây dựng chuyên lĩnh vực chí ít 1 (một) Công trình hàng ngũ A hoặc 5 (năm) Công trình đội ngũ B hoặc ít nhất 2 (hai) Dự án cấp I hoặc 3 (ba) Công trình cấp II cộng cái.

+ Hạng II: Đã làm chủ nhiệm điều tra xây dựng chuyên lĩnh vực ít nhất hai (hai) Công trình lực lượng B hoặc 5 (năm) Công trình đội ngũ C hoặc ít ra hai (hai) Công trình cấp II hoặc 3 (ba) Dự án cấp III cộng loại.

+ Hạng III: Đã tham dự điều tra xây dựng chuyên lĩnh vực ít ra 3 (ba) Dự án đội ngũ C hoặc chí ít 2 (hai) Công trình cấp III hoặc 3 (ba) Dự án cấp IV cùng dòng.

phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng:

+ Hạng I: Được khiến chủ nhiệm dò xét xây dựng số đông các lực lượng Dự án, các cấp Dự án cộng lĩnh vực và cộng loại Công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề

+ Hạng II: Được làm cho chủ nhiệm thăm dò xây dựng Công trình nhóm B, Công trình cấp II trở xuống cùng ngành và cùng chiếc Dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề

+ Hạng III: Được khiến chủ nhiệm điều tra xây dựng Dự án lực lượng C, Công trình cấp III trở xuống cùng ngành và cộng loại Dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề

1.4 buôn bán dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

1.4.1 Điều kiện của tổ chức giải đáp giám sát thi công xây dựng Công trình, kiểm định xây dựng

Có đủ điều kiện năng lực phù hợp có công việc giám sát thi công xây dựng Dự án, kiểm định xây dựng.

cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình, kiểm định xây dựng phải với chứng chỉ hành nghề thích hợp mang công việc thực hiện.

1.4.2. Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng

Hạng I: với ít ra 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp mang ngành giám sát thi công xây dựng.

Hạng II: với ít ra 10 (mười) người với chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, chủ trì kiểm định xây dựng hạng II phù hợp có ngành nghề giám sát thi công xây dựng.

Hạng III: với ít ra 5 (năm) người sở hữu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hạng III thích hợp sở hữu ngành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng.

Phạm vi hoạt động:

– Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hầu hết các ngành Công trình cùng loại;

– Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các Công trình trong khoảng cấp II trở xuống cộng loại;

– Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng những Công trình trong khoảng cấp III trở xuống cùng cái

1.5. Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

1.5.1 Điều kiện của đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình, kiểm định xây dựng

mang đủ điều kiện năng lực phù hợp sở hữu công tác giám sát thi công xây dựng Công trình, kiểm định xây dựng.

Cá nhân trả lời giám sát thi công xây dựng Dự án, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp sở hữu công tác thực hành.

1.5.2. Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng:

Hạng I: Đã làm cho chủ trì kiểm định hoặc chủ trì bề ngoài chí ít 01 Công trình cấp I hoặc 02 Công trình cấp II cộng mẫu mang Công trình đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề;

Hạng II: Đã làm chủ trì kiểm định hoặc chủ trì ngoài mặt chí ít 01 Công trình cấp II hoặc 02 Dự án cấp III cộng cái có Dự án buộc phải cấp chứng chỉ hành nghề;

Hạng III: Đã tham dự kiểm định hoặc tham gia ngoại hình ít ra 02 Dự án cấp III hoặc 03 Công trình cấp IV cùng dòng sở hữu Dự án đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Blogspot: https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

 

Quy trình thiết kế thi công sân vườn

 

 Thiết kế sân vườn Thế giới xanh luôn thực hiện mọi công việc thiết kế và thi công sân vườn theo một quy trình chuẩn nhằm đem lại cho quý khách hàng giải pháp tối ưu nhất cho sân vườn của quý khách.

 Quy trình thiết kế và thi công sân vườn của Nhà Xinh bao gồm các bước sau:

1. Khảo sát hiện trạng thực tế, thu thập dữ liệu và lắng nghe nhu cầu của Khách hàng:

– Chụp ảnh hiện trạng khu đất và môi trường cảnh quan xung quanh khu vực cần thiết kế , để đưa ra giải pháp phù hợp cho việc thiết kế.

– Thu thập dữ liệu (file bản vẽ hiện trạng) mà Quí khách có thể cung cấp cho Kts của Sân vườn Nhà Xinh

– Đo vẽ, kiểm tra kích thước thực tế và ghi chú một số yếu tố cần quan tâm đối với người thiết kế.

– Khảo sát tính chất đất đai, địa hình, nước, nguồn điện,cây trồng, vật liệu phù hợp cho từng địa phương.

– Trao đổi với khách hàng về nhu cầu thiết kế cảnh quan cho công năng và mục đích gì?

– Đưa ra các ý kiến sơ bộ về công trình, cảnh quan.

2. Phát thảo ý đồ thiết kế:

–  Lên bản vẽ thiết kế ý tưởng sơ bộ.

– Thuyết minh ý tưởng thiết kế.

– Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, phân tích không gian.

–  Trình bày ý tưởng thiết kế sơ bộ và thông qua.

– Thống nhất thi công thời gian thi công.

3. Triển khai thiết kế:

–  Dựa trên sự thống nhất về ý tưởng thiết kế sơ bộ giữa Quí khách với Kts Sân vườn Nhà Xinh, chúng tôi sẽ triển khai thiết kế sân vườn, cảnh quan chi tiết theo đúng những cam kết thiết kế ban đầu.

4. Bàn giao hồ sơ thiết kế:

– Bàn giao hồ sơ thiết kế theo đúng tiến độ đã cam kết.

– Hồ sơ bao gồm:

+  Bản vẽ mặt bằng tổng thể cảnh quan sân vườn.

+  Bản vẽ phối cảnh 3D tổng thể cảnh quan và các chi tiết quan trọng (khi cần thiết).

+  Bản vẽ kỹ thuật ( Mặt cắt, mặt đứng ) các chi tiết cụ thể như cổng, tường rào, hồ cảnh, tiểu cảnh, hồ bơi, bồn cây, bồn hoa, hệ thống nước nghệ thuật, nước tưới tự động, hệ thống chiếu sáng, đường đi nội bộ, chòi nghỉ, v.v…

+  Bộ ảnh vật tư minh họa

5. Công tác giám sát thi công:

Trong quá trình thi công sân vườn, Nếu QuýKhách tự thi công, Tuỳ theo nhu cầu của Quý Khách, chúng tôi sẽ cử giám sát xuống tại hiện trường, đảm bảo thi công đúng nguyên tắc, đúng bản vẽ thiết kế và tiến độ thi công theo yêu cầu.

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN SÂN VƯỜN NHÀ XINH

Tư vấn - Thiết kế sân vườn -Non bộ theo phong thủy

Trụ Sở Chính: 34/26 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 1: 49 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: 165 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Mobile: 0937.471.488

Website: https://thegioixanh.com.vn/- Email:sanvuonnhaxinh@gmail.com

2020/08/19Thể loại : Công ty Việt NamThành lậpTư vấnTab : ,

Bài viết liên quan

Ngành nghề kinh doanh công ty

mức giảm trừ gia cảnh mới và quyết toán thuế TNCN 2020

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 12

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 11

Công ty Dịch vụ Kế toán tại Quận 10

.